۷۲۲/۱) نگاهی مجموعی به آیات ۱۹ تا ۲۲ سوره فاطر

در چهار آیه گذشته، مقایسه‌هایی به عمل آمد که هرکس می‌فهمد که مثلا کور با بینا یکسان نیست؛ یا … .

چه چیزی موجب شده که خداوند اینها را در کتاب خود مطرح کند؟

چه تفاوتی با هم دارند که این تعداد متنوع ارائه شد؟

به نظر می‌رسد مناسب است در یک نگاه کلی این چند مقایسه را با هم نیز مورد تامل قرار دهیم.

ادامه مطلب ۷۲۲/۱) نگاهی مجموعی به آیات ۱۹ تا ۲۲ سوره فاطر