۶۶۴) نگاهی کلی به حکایت موسی ع و خضر ع

آیات ۶۰ تا ۸۲ این سوره به بحث از حکایت موسی ع و خضر اختصاص داشت. تاکنون درباره تک‌تک آیات این ماجرا بحث شد. اکنون مناسب است یک نگاه کلی نیز به این ماجرا داشته باشیم.

ادامه مطلب ۶۶۴) نگاهی کلی به حکایت موسی ع و خضر ع