۶۸۴) جمع‌بندی داستان ذوالقرنین

آیات ۸۳ تا حوالی آیه ۱۰۱ به داستان ذوالقرنین اختصاص داشت.

تاکنون درباره تک‌تک آیات این ماجرا بحث شد. اکنون مناسب است یک نگاه کلی نیز به این ماجرا داشته باشیم.

ادامه مطلب ۶۸۴) جمع‌بندی داستان ذوالقرنین