۱۱۱) وَ إِنَّهُ لَتَنْزيلُ رَبِّ الْعالَمين‏

ترجمه

و به‌یقین که آن، فروفرستادن [= فروفرستاده شده از جانب] پروردگار جهان‌هاست.[۱]

ادامه مطلب ۱۱۱) وَ إِنَّهُ لَتَنْزيلُ رَبِّ الْعالَمين‏