۱۱۳) عَلى‏ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرين

ترجمه

[نازل شد] بر قلبت؛ تا از انذاردهندگان باشی.

ادامه مطلب ۱۱۳) عَلى‏ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرين

بازدیدها: ۷۸