۱۱۷) وَ لَوْ نَزَّلْناهُ عَلى‏ بَعْضِ الْأَعْجَمين‏

ترجمه

و به فرض که ما آن را بر برخی [= فردی] از عجم‌ها نازل می‌کردیم،

ادامه مطلب ۱۱۷) وَ لَوْ نَزَّلْناهُ عَلى‏ بَعْضِ الْأَعْجَمين‏