۸۹۹) ارْجِعي‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّة

۱۱ جمادی‌الثانی ۱۴۴۰

ترجمه

به پروردگارت بازگرد، راضی و مورد رضایت؛[۱]

ادامه مطلب ۸۹۹) ارْجِعي‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّة

۵۳) ارْجِعي‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّة

 

ترجمه

به جانب پروردگارت برگرد در حالی که [هم] راضی و [هم] مورد رضایت [هستی].

این آیه بعدا در جلسه ۸۹۹ نیز بحث شد:

۸۹۹) ارْجِعي‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّة

ادامه مطلب ۵۳) ارْجِعي‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّة