۵۷۴) فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّی

ترجمه

پس، شما را از آتشی که زبانه کشد بیم دادم [ترساندم]

ادامه مطلب ۵۷۴) فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّی

بازدیدها: ۷۵۹