۶۴۸) قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِيَ صَبْراً

ترجمه

گفت حقیقتاً تو هرگز صبری در همراهی با من نتوانی داشت؛

ادامه مطلب ۶۴۸) قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِيَ صَبْراً

Views: 61