۹۷۲) وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا

۸-۹ رجب ۱۴۴۱

ترجمه

و کوهها خرد و پراکنده شوند، خرد و پراکنده شدنی؛

ادامه مطلب ۹۷۲) وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا