۶) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

ترجمه:

ای انسان! چه چیزی تو را نسبت به پروردگار کریمت مغرور کرد؟ ادامه مطلب ۶) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

Views: 43