۹۷۳) فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثّاً

۱۰-۱۱ رجب ۱۴۴۱

ترجمه

پس غباری پراکنده باشند.

ادامه مطلب ۹۷۳) فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثّاً

بازدیدها: ۱۱۰