۱۰۰۳) فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً

۲۵-۲۶شوال ۱۴۴۱

ترجمه

پس آنان را بِکر گرداندیم؛

ادامه مطلب ۱۰۰۳) فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً

Views: 189