۶۷۳) كَذلِكَ وَ قَدْ أَحَطْنا بِما لَدَيْهِ خُبْراً

ترجمه

این گونه بود؛ و به‌تحقیق بدانچه نزد او بود، احاطه علمی داشتیم.

ادامه مطلب ۶۷۳) كَذلِكَ وَ قَدْ أَحَطْنا بِما لَدَيْهِ خُبْراً

Views: 10