۷۱) إِلاَّ عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصين

ترجمه

[خداوند منزه است از آنچه وصف می‌کنند] به غیر از [توصیف] بندگان خالص‌شده‌ی خدا. ادامه مطلب ۷۱) إِلاَّ عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصين

Views: 152