۵۱۰) وَ أُمْلي‏ لَهُمْ إِنَّ كَيْدي مَتينٌ

ترجمه

و مهلتشان می‌دهم! بدستی که ترفند[های] من متین [محکم و استوار] است.

ادامه مطلب ۵۱۰) وَ أُمْلي‏ لَهُمْ إِنَّ كَيْدي مَتينٌ

Views: 27