۵۴) فَادْخُلي‏ في‏ عِبادي‏

ترجمه

پس در [زمره] بندگانم درآی.

این آیه بعدا در جلسه ۹۰۰ با تفصیل بیشتری مورد بحث قرار گرفت:

۹۰۰) فَادْخُلي‏ في‏ عِبادي‏

ادامه مطلب ۵۴) فَادْخُلي‏ في‏ عِبادي‏