۹۰۰) فَادْخُلي‏ في‏ عِبادي‏

۱۲ جمادی‌الثانی ۱۴۴۰

ترجمه

پس در [میان] بندگانم درآی؛[۱]

ادامه مطلب ۹۰۰) فَادْخُلي‏ في‏ عِبادي‏

Visits: 11

۵۴) فَادْخُلي‏ في‏ عِبادي‏

ترجمه

پس در [زمره] بندگانم درآی.

این آیه بعدا در جلسه ۹۰۰ با تفصیل بیشتری مورد بحث قرار گرفت:

۹۰۰) فَادْخُلي‏ في‏ عِبادي‏

ادامه مطلب ۵۴) فَادْخُلي‏ في‏ عِبادي‏

Visits: 6