۳۶۳) فَلْيَدْعُ نادِيَهُ

ترجمه

پس، [بگو] اهل مجلسش را [به یاری خویش] بخواند؛

ادامه مطلب ۳۶۳) فَلْيَدْعُ نادِيَهُ

بازدیدها: ۵۱۵