۴۷۵) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ

ترجمه

میل داشتند کاش سهل‌انگاری کنی تا [آنها هم] سهل‌انگاری کنند.

ادامه مطلب ۴۷۵) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ

Views: 77