۵۱۵) فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحينَ

ترجمه

پس او را پروردگارش برگزید و از شایستگانش گردانید.

ادامه مطلب ۵۱۵) فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحينَ

Views: 23