۴۷۷) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَميمٍ

ترجمه

عیب‌جویی، روانه در پی سخن‌چینی،

ادامه مطلب ۴۷۷) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَميمٍ

Views: 195