۴۸۹) فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ يَتَخافَتُونَ

ترجمه

پس به راه افتادند در حالی که آهسته با هم سخن می‌گفتند

ادامه مطلب ۴۸۹) فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ يَتَخافَتُونَ

Views: 1